งานอบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน รร.เอกชน

งานอบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน รร.เอกชน

29 มีค.62  งานอบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน รร.เอกชน จัดโดย สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ